Ogólne Warunki Handlowe firmy Cargonexx GmbH

Download PDFDownload PDF

1. Stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych firmy CARGONEXX oraz Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych 2017
Firma CARGONEXX GmbH, z siedzibą przy Herrengraben 30, 20459 Hamburg (zwana dalej „CARGONEXX”) prowadzi platformę internetową służącą do realizacji zleceń transportowych we własnym imieniu i na własny rachunek (zwaną dalej „Platformą”). Z Platformy można korzystać tylko w celach handlowych, wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszych OWH. Nie obowiązują warunki użytkowników o odmiennej treści. Dotyczy to również sytuacji, gdy CARGONEXX wyraźnie nie zaprzeczy ich ważności. W przypadku gdy niniejsze OWH nie zawierają wyraźnych wytycznych, uzupełniająco i w dalszej kolejności obowiązują Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne 2017 (dalej „ADSp 2017”). Ma to miejsce szczególnie w zakresie, w którym wyraźnie odsyła się do ADSp 2017. Warunki te są dostępne na stronie www.dslv.org.

2. Rejestracja
Dostęp do Platformy jest możliwy po zarejestrowaniu. Dostęp otrzymują wyłącznie klienci mający działalność gospodarczą/zleceniobiorcy (dalej „Użytkownik/Użytkownicy”), którzy albo zlecają firmie CARGONEXX spedycję towarów (dalej „Zleceniodawca/Zleceniodawcy”), albo którym firma CARGONEXX zleca przeprowadzenie transportu towarów (dalej „Przewoźnik/Przewoźnicy”). W momencie dokonania rejestracji zostaje zawarta umowa o korzystanie z platformy CARGONEXX (zwana dalej „Umową o korzystanie z platformy”).
Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych podstawowych oraz przesłania na Platformę wymaganych dokumentów.

Firma CARGONEXX sprawdza dane oraz dokumenty Użytkowników i jest uprawniona do zasięgnięcia informacji na temat wypłacalności Użytkownika. Firma CARGONEXX zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych rejestracji również bez podania przyczyny.

Rejestrując się na Platformie CARGONEXX, Użytkownik akceptuje poniższe warunki.

3. Korzystanie z platformy
Firma CARGONEXX umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Platformy w czasie obowiązywania Umowy o korzystanie z platformy. Nie obejmuje to okresu, w trakcie którego serwery, z których korzysta CARGONEXX, nie będą dostępne ze względu na prace konserwacyjne lub ze względów technicznych bądź innych, na które CARGONEXX nie ma wpływu.
Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie w celu, któremu Platforma służy. Dokumenty przesyłane na Platformę przez Użytkowników należy sprawdzić pod względem możliwych uszkodzeń (obecność wirusów, trojanów itp.). Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczać na Platformie żadnego szkodliwego oprogramowania ani kodów programów.
Firma CARGONEXX zastrzega sobie prawo do odebrania poszczególnym Użytkownikom prawa do korzystania z Platformy w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu postanowień niniejszych OWH lub przepisów prawa.

4. Zlecenia spedycyjne udzielane firmie CARGONEXX przez Zleceniodawców

4.1. Zawarcie umowy spedycyjnej
Zleceniodawca przesyła firmie CARGONEXX za pośrednictwem Platformy zapytanie o przygotowanie oferty spedycyjnej na wykonanie transportu. Zapytanie musi zawierać przynajmniej dane, które zostały wskazane na Platformie w polach obowiązkowych. Na podstawie tych danych firma CARGONEXX składa wiążącą ofertę spedycyjną na wykonanie transportu.
Zleceniodawca może zaakceptować ofertę w terminie, który firma CARGONEXX wyznaczyła dla danej oferty. W momencie akceptacji oferty (poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku) między firmą CARGONEXX a Zleceniodawcą zostaje zawarta umowa spedycyjna, chyba że umowa ta dotyczy transportu produktów zabronionych podlegających wyłączeniu z transportu (patrz punkt 4.2). Cargonexx ma prawo anulować zlecenie w ciągu 30 minut po wprowadzeniu go na platformę, jeżeli stwierdzi, że realizacja zlecenia nie jest możliwa ze względu na warunki ramowe. W takim przypadku Cargonexx aktywnie informuje zleceniodawcę, że zlecenie spedycyjne nie zostało zrealizowane.
W wyjątkowych sytuacjach zapytanie można złożyć inną drogą (np. e-mailowo lub telefonicznie). W takim przypadku umowa spedycyjna dochodzi do skutku dopiero w momencie, gdy firma CARGONEXX sporządzi dla Zleceniodawcy pisemną ofertę (np. e-mailem), którą Zleceniodawca pisemnie potwierdzi.
Kary umowne Zleceniodawcy z tytułu przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzeń/utraty nie będą akceptowane.
W przypadku gdy Zleceniodawca po zawarciu umowy a przed wykonaniem transportu wyda polecenia, które będą mieć wpływ na koszty, terminy, rodzaj i zakres zlecenia transportowego, firma CARGONEXX ma prawo zażądać od Zleceniodawcy dodatkowych nakładów i kosztów przewozu powstałych z tego tytułu. Jeżeli okaże się, że polecenia te uniemożliwiają firmie CARGONEXX prawidłową realizację umowy transportowej, CARGONEXX ma prawo wypowiedzieć umowę transportową bez powstania po stronie Zleceniodawcy prawa do rekompensaty.
W przypadku anulowania zlecenia spedycyjnego przez Zleceniodawcę obowiązują przepisy ustawowe § 415 niemieckiego Kodeksu handlowego Handelsgesetzbuch, dalej „HGB” („Wypowiedzenie umowy przewozu przez nadawcę”).

4.2. Produkty zabronione wyłączone z przewozu
Produkty zabronione to przesyłki, które są wyłączone z transportu. Zalicza się do nich:
* wysokiej jakości artykuły elektroniczne zagrożone możliwością kradzieży, takie jak smartfony, płaskie monitory, komputery osobiste, kamery
* broń i amunicję
* przedmioty wartościowe, dzieła sztuki, unikaty, antyki
* pojazdy mechaniczne każdego rodzaju
* żywe zwierzęta, martwe zwierzęta, elementy ciała lub pośmiertne części ludzkiego ciała
* przesyłki, których transport wymaga zezwolenia
* szkło i porcelana (bez opakowania)
* napoje alkoholowe, papierosy
* rzeczy przeprowadzkowe
Zleceniodawca jako jedyny odpowiada, by przesyłki przeznaczone do transportu nie zawierały produktów zabronionych. Firma CARGONEXX nie ma obowiązku kontroli przesyłek.

4.3. Wykonanie zlecenia spedycyjnego
CARGONEXX jest firmą spedycyjną w rozumieniu § 453 HGB, która nie świadczy usług transportowych samodzielnie, lecz zleca ich wykonanie Przewoźnikom wedle własnego wyboru.
Firma CARGONEXX w niezależny sposób ustala środek i trasę transportu oraz dokonuje wyboru wykonawców. Firma CARGONEXX zawiera wymagane umowy przewozowe, umowy magazynowe oraz umowy spedycyjne we własnym imieniu i udziela informacji oraz poleceń przedsiębiorstwom wykonującym zlecenia. CARGONEXX przeprowadza te działania na własną odpowiedzialność, jednak przy uwzględnieniu interesów Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniodawca wyda polecenia, CARGONEXX będzie się do nich stosować w granicach określonych w punkcie 4.1.
CARGONEXX ma prawo dokonywać transportu przesyłek w postaci ładunków zbiorowych w rozumieniu § 460 HGB. Zakaz przeładunku obowiązuje wyłącznie za wyraźnym uzgodnieniem przez Zleceniodawcę.
Dokumenty przewozowe są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Mogą to być dokumenty cyfrowe (np. w postaci elektronicznego listu przewozowego) lub cyfrowe zdjęcia tzn. skany dokumentów przewozowych. Alternatywnie można korzystać z urządzeń mobilnych, na których będą w widoczny sposób wyświetlane wymagane informacje. Podpisy i dokumenty odczytane z tych urządzeń będą uznawane za wystarczające dowody. CARGONEXX nie przekazuje dokumentów dostawy lub dokumentów przewozowych w formie papierowej.
Zleceniodawca zezwoli Przewoźnikowi wykonującemu zlecenie transportowe kontrolę załadunku.

4.4. Wymiana sprzętu załadunkowego
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dla sprzętu załadunkowego stosuje się zasadę wymiany idealnej, tzn. Przewoźnik w miejscu załadunku przekazuje ze swoich zasobów taką samą liczbę sprzętów załadunkowych takiego samego rodzaju i jakości, jaką przyjął w momencie załadunku, a w miejscu rozładunku otrzymuje z powrotem odpowiednią liczbę sprzętów załadunkowych takiego samego rodzaju i jakości. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia palet o jakości niższej niż 1a.

4.5. Zgłoszenie szkody
Zleceniodawca musi informować o szkodach niezwłocznie, każdorazowo w czasie obowiązywania terminów ustawowych. Szkoda musi zostać zgłoszona na piśmie, e-mailem lub za pośrednictwem formularza internetowego udostępnionego przez firmę CARGONEXX. Zleceniodawca jest zobowiązany konkretnie określić powstałą szkodę lub stratę i udokumentować ją przy pomocy odpowiednich narzędzi (np. w formie zdjęcia). W przypadku braku dostarczenia przesyłki szkodę należy zgłosić niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu dostawy. Jeżeli nie wyznaczono terminu dostawy, szkoda musi zostać zgłoszona po upływie zwyczajowego terminu dostawy.

4.6. Odpowiedzialność
Firma CARGONEXX ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktami 22 - 28 ADSp 2017 oraz zgodnie z przepisami prawa.
Odpowiedzialność CARGONEXX za szkody powstałe w przypadku produktów zabronionych i w przypadku niedostatecznie opakowanych przesyłek jest wykluczona. CARGONEXX nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, wystąpienia siły wyższej, warunków atmosferycznych, wpływu innych towarów, uszkodzeń dokonanych przez zwierzęta oraz naturalne zmiany. Oprócz powyższego obowiązują również wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności przewidziane przepisami prawa oraz te określone w ADSp 2017.
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa za wszystkie pośrednie i bezpośrednie szkody, które wystąpią po stronie CARGONEXX oraz osób działających w jej imieniu, w szczególności po stronie Przewoźników, którym zlecono wykonanie usługi transportowej. Obowiązek odszkodowania uwzględnia kary grzywny, kary pieniężne oraz koszty obrony prawnej. Jeżeli w czasie trwania pieczy nad ładunkiem osoby trzecie będą dochodzić względem CARGONEXX praw do przesyłki, Zleceniodawca zwolni CARGONEXX ze wszelkich roszczeń, chyba że CARGONEXX odpowiada za roszczenia z własnej winy.

4.7. Ubezpieczenie
Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, Zleceniodawca posiada samoubezpieczenie. Firma CARGONEXX zawiera dodatkowe ubezpieczenie, gdy zostanie to odrębnie i jednoznacznie ustalone.

4.8. Wynagrodzenie z tytułu usług spedycyjnych
Usługi spedycyjne podlegają wynagrodzeniu, które zostało podane na przyjęciu zlecenia przez CARGONEXX. Do każdego wynagrodzenia należy doliczyć VAT w ustawowej wysokości. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania usług transportowych oraz obejmuje opłaty drogowe. Wyłączone z powyższego są nieprzewidziane, niezlecone przez CARGONEXX koszty i nakłady dodatkowe według punktu 4.1 i 4.3. Punkt 17 ADSp 2017 („Roszczenia z tytułu poniesionych nakładów i prawo do zwolnienia z kosztów”) obowiązuje uzupełniająco. CARGONEXX ma prawo do opłaty za przestój, postanowienia punktu 5.6 stosuje się odpowiednio.

4.9. Factoring
CARGONEXX ma prawo do przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzeń wobec Zleceniodawcy w ramach usługi factoringu.

4.10. Terminy płatności
Wynagrodzenie z tytułu usług spedycyjnych jest płatne zgodnie z § 456 HGB najpóźniej po otrzymaniu faktury. W przypadku gdy faktura nie zostanie opłacona w ciągu 30 dni od dnia jej wystawienia i otrzymania, dochodzi do zwłoki w płatności, która nie będzie wymagała wystosowania upomnienia. CARGONEXX jest uprawniona do naliczenia odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości od momentu powstania zwłoki.

5. Zlecenia transportowe udzielane przez CARGONEXX Przewoźnikom

5.1. Zawarcie umowy transportowej
Przewoźnik składa zobowiązującą ofertę na wykonanie zlecenia transportowego poprzez kliknięcie na odpowiednio oznaczony przycisk na Platformie. Podstawę dla składanej oferty stanowią warunki, wymagania oraz informacja o wynagrodzeniu, które firma CARGONEXX zamieszcza na swojej Platformie w odniesieniu do danego transportu. CARGONEXX może przyjąć tę ofertę w terminie wskazanym na Platformie.
W przypadku gdy na dany transport ofertę zgłosi kilku przewoźników, CARGONEXX ma prawo wybrać spośród nich przewoźnika według własnego uznania. CARGONEXX poinformuje Przewoźnika w formie elektronicznej o zawarciu lub braku zawarcia umowy najpóźniej w momencie upływu terminu przyjęcia oferty. Przewoźnik jest zobowiązany do podtrzymania swojej oferty do momentu otrzymania elektronicznej informacji. W momencie przyjęcia oferty przez CARGONEXX między CARGONEXX a Przewoźnikiem dochodzi do skutku wiążące zlecenie transportowe.
Przewoźnik oświadcza, że przed zawarciem umowy transportowej miał wystarczającą możliwość zapoznania się z opcją internetowej formy składania ofert i realizacji zleceń. Ponadto oświadcza, że przyjmuje do wiadomości warunki i wymagania stawiane wobec danego transportu oraz, że będzie w stanie je realizować zgodnie z wytycznymi umowy transportowej.

5.2. Odstąpienie od umowy transportwowej przez Przewoźnika
Jeśli Przewoźnik anuluje zlecenie transportowe, CARGONEXX szuka innego Przewoźnika (tzw. transportu zastępczego). Jeżeli opłaty za transport zastępczy przekraczają opłaty uzgodnione w pierwotnej umowie transportowej, Przewoźnik, który anulował zlecenie transportowe, musi zwrócić CARGONEXX różnicę. CARGONEXX wystawi mu fakturę za tę kwotę. Niniejsze rozporządzenie stosuje się zawsze, niezależnie od momentu wypowiedzenia umowy przez Przewoźnika. Zwrot różnicy ma również zastosowanie w przypadku, gdy CARGONEXX musi zarezerwować tzw. transport specjalny ze względu na warunki rynkowe i/lub krótkoterminowy charakter transportu, za który opłata jest znacznie wyższa niż wskazuje poziom ceny rynkowej za ten transport. CARGONEXX gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć najtańszą możliwą alternatywę.

5.3. Planowanie i realizacja transportu
Za zaplanowanie i przeprowadzenie transportu odpowiada wyłącznie Przewoźnik, któremu firma CARGONEXX zleciła wykonanie usługi transportowej.
CARGONEXX przekaże w zleceniu transportowym wszelkie informacje, które mają znaczenie dla przeprowadzenia usługi transportu zgodnie z wytycznymi podanymi w zleceniu. O ile w zleceniu transportowym nie podano inaczej, Przewoźnik ma prawo do wykonywania transportu przesyłek w formie ładunku zbiorowego w rozumieniu § 460 HGB.
Przewoźnik jest zgodnie z umową transportową zobowiązany do terminowego i bezszkodowego przewozu przesyłek będących przedmiotem umowy oraz do świadczenia usług dodatkowych związanych z przewozem (np. wykonywania załadunku i rozładunku przesyłek). Przewoźnik spełnia wymogi wskazane w punkcie 4.2 ADSp 2017.
CARGONEXX ma wyłączne prawo wydawania poleceń w zakresie wszystkich kwestii związanych z transportem. Jeżeli Przewoźnik zauważy przeszkody, które utrudnią lub uniemożliwią wykonanie transportu prawidłowo i zgodnie z umową, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić się po instrukcje do CARGONEXX. Przewoźnik w żadnym wypadku nie ma prawa podejmować decyzji samowolnie ani w bezpośrednim porozumieniu z nadawcą lub odbiorcą przesyłki bądź jego przedstawicielem, chyba że CARGONEXX wyraziła odgórnie pisemną zgodę na takie porozumienie.

5.4. Korzystanie z mobilnej aplikacji Cargonexx przez Przewoźnika
Przewoźnik musi zapewnić, że jego kierowca korzysta z najnowszej wersji aplikacji CARGONEX MOBILE APP. W tym celu dysponent wysyła wiadomość z platformy CARGONEXX na smartfon kierowcy. Ta wiadomość zawiera link. Kierowca aktywuje link i otwiera zlecenie w programie CARGONEXX MOBILE APP. Jeśli kierowca nie pobrał jeszcze programu CARGONEXX MOBILE APP, zostanie o to poproszony. Kierowca być może będzie musiał zaktualizować najnowszą wersję aplikację CARGONEXX MOBILE APP (tzw. Update). Kierowca potwierdza zlecenie w aplikacji CARGONEXX MOBILE APP i tym samym uruchamia funkcję monitorowania (tzw. funkcję trackingu). Otwierając aplikację CARGONEXX MOBILE APP kierowca zgadza się, że aplikacja CARGONEXX MOBILE APP może korzystać z usług jego smartfona wymaganych do funkcji monitorowania oraz, że CARGONEXX może korzystać z informacji geoprzestrzennych zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z aplikacji CARGONEXX MOBILE APP. Ogólne warunki korzystania z aplikacji CARGONEXX MOBILE APP oraz podstawy ochrony danych osobowych związane z funkcją monitorowania są określone w Polityce Prywatności CARGONEXX.
Kierowca musi otworzyć zlecenie transportowe w CARGONEXX MOBILE APP co najmniej 2 godziny przed załadunkiem, potwierdzić zlecenie i w ten sposób aktywować funkcję monitorowania transportu.
Jeżeli Przewoźnik nie jest w stanie zagwarantować funkcji monitorowania przez aplikację CARGONEXX MOBILE APP, jest on zobowiązany do aktywnego i niezależnego wprowadzenia informacji o statusie zlecenia, np. o czasie przybycia, załadunku i rozładunku, w odpowiednie pola na platformie CARGONEXX. W takim przypadku przewidywane czasy przybycia na miejsce załadunki lub rozładunku muszą zostać wprowadzone z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem i być natychmiast aktualizowane w przypadku wystąpienia zmian. Czas załadunku i rozładunku musi zostać potwierdzony najpóźniej 15 minut po rzeczywistym załadunku i rozładunku. Wszelkie opóźnienia muszą być zarejestrowane przez Przewoźnika w momencie, w którym są możliwe do rozpoznania. W tym przypadku Przewoźnik zapewnia również, że zespół serwisowy CARGONEXX może się z nim skontaktować w razie jakichkolwiek pytań (patrz " Kontakt z przewoźnikiem“).
Jeżeli Przewoźnik nie korzysta z CARGONEXX MOBILE APP i informacje o statusie nie są aktywnie i na bieżąco wprowadzane na platformę CARGONEXX lub wpisy nie są wiarygodne, członkowie zespołu serwisowego CARGONEXX skontaktują się z Przewoźnikiem telefonicznie w celu otrzymania od niego odpowiednich informacji o transporcie. CARGONEXX obciąży Przewoźnika za tą dodatkową usługę opłatą manipulacyjną w wysokości 20 euro.

5.5. Kontakt z Przewoźnikiem
Przewoźnik gwarantuje, że będzie osiągalny telefonicznie w trakcie wykonywania zlecenia. Okres wykonywania zlecenia rozpoczyna się na dwie godziny przed załadunkiem i kończy się w momencie ostatniego rozładunku, który odbiorca musi udokumentować. Bycie osiągalnym oznacza, że Przewoźnik odpowiada na połączenia telefoniczne lub pocztę elektroniczną w ciągu 15 minut.
W celu zapewnienia osiągalności poza godzinami pracy Przewoźnik podaje Cargonexx numer telefonu alarmowego lub numer telefonu kierowcy i upoważnia Cargonexx do bezpośredniego kontaktu z kierowcą w przypadku, gdy nie można się z nim skontaktować za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych.

5.6. Opóźnienia w transporcie
CARGONEXX ustala z Przewoźnikiem w umowie transportowej termin załadunku i rozładunku towaru. Przed zawarciem umowy transportowej Przewoźnik sprawdza, czy jest w stanie dotrzymać tych terminów i zawierając umowę transportową, zoobowiązuje się do dotrzymania ich. Opóźnienie ma miejsce, jeżeli Przewoźnik nie dotrzyma uzgodnionych terminów załadunku i rozładunku.
Przewoźnik jest zobowiązany do aktywnego informowania CARGONEXX o wszelkich opóźnieniach terminowo. “Terminowo” oznacza, że komunikacja musi mieć miejsce tak szybko, jak tylko Przewoźnik jest w stanie rozpoznać ewentualne opóźnienie. Jeżeli Przewoźnik nie poinformuje CARGONEXX o opóźnieniu terminowo, CARGONEXX ma prawo zażądać od Przewoźnika odszkodowania lub obciążyć Przewoźnika ryczałtową opłatą kompensacyjną w wysokości 15% uzgodnionej ceny za transport. Przepis ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za opóźnienie czy nie.
Jeżeli Przewoźnik w sposób zawiniony spowoduje opóźnienie i nie dotrzyma ustalonego w umowie transportowej dnia załadunku lub rozładunku, CARGONEXX ma prawo zażądać od Przewoźnika odszkodowania za szkodę lub obciążyć Przewoźnika zryczałtowaną opłatą wyrównawczą w wysokości 15% uzgodnionej ceny za transport. Winny związek przyczynowy obejmuje wszystkie przypadki, za które Przewoźnik jest odpowiedzialny. Dotyczy to na przykład spóźnionego przybycia na miejsce załadunku, spóźnionego przybycia na miejsce rozładunku z powodów takich jak: kierowcy skończył się dozwolony czas pracy albo gdy kierowca zaspał lub nie mógł znaleźć miejsca załadunku/rozładunku.
Opóźnienia, za które Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, są wyłączone z niniejszego rozporządzenia, ale tylko wtedy, gdy Przewoźnik informuje CARGONEXX proaktywnie i terminowo o opóźnieniach. Dotyczy to na przykład opóźnień spowodowanych problemami w ruchu drogowym i opóźnień, za które odpowiedzialność ponosi nadawca lub odbiorca. Na żądanie CARGONEXX Przewoźnik musi udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów (np. wyciągów z telematyki), że opóźnienie powstało nie z jego winy. CARGONEXX ma prawo wstrzymać się z uiszczeniem opłaty za transport do czasu przedłożenia odpowiednich dokumentów uzupełniających.

5.7. Naruszenie obowiązków przez Przewoźnika
Jeżeli Przewoźnik naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy transportowej, jest zobowiązany do wypłacenia na rzecz CARGONEXX odszkodowania za straty wynikające z tego naruszenia. Jeżeli transport nie jest możliwy w uzgodnionych w umowie terminie załadunku i rozładunku, CARGONEXX może zlecić osobie trzeciej wykonanie transportu bez wyznaczania terminu i zażądać od Przewoźnika pokrycia wynikających z tego tytułu kosztów.
Naruszenie obowiązków uważa się za zaistniałe również wtedy, gdy Przewoźnik nie korzysta z CARGONEXX MOBILE APP dwie godziny przed terminem pierwszego załadunku lub rozładunku (patrz przepisy w rozdziale "Korzystanie z mobilnej aplikacji CARGONEXX przez Przewoźnika") a zespół serwisowy CARGONEXX nie może się z nim skontaktować (patrz przepisy w rozdziale "Kontakt z Przewoźnikiem").
Gdy tylko CARGONEXX uzna, że doszło do naruszenie obowiązków przez Przewoźnika, CARGONEXX wyśle do Przewoźnika wiadomość E-mail z informacją, że zleci transport osobie trzeciej i obciąży Przewoźnika kosztami, które powstaną z tego tytułu. Dotyczy to również przypadku, gdy CARGONEXX musi zarezerwować transport specjalny ze względu na warunki rynkowe i/lub krótkoterminowy charakter transportu, za który opłata jest znacznie wyższa niż wskazuje poziom ceny rynkowej za ten transport. CARGONEXX gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć najtańszą możliwą alternatywę.
Ponadto CARGONEXX ma prawo do dochodzenia od Przewoźnika dalszych roszczeń odszkodowawczych.

5.8. Sprzęt załadunkowy
Jeżeli w zleceniu transportowym w drodze indywidualnej umowy nie ustalono inaczej, wymiany sprzętu załadunkowego należy dokonywać u nadawcy i odbiorcy (w trakcie wykonywania transportu) w stosunku 1:1 – zgodnie z zasadą wymiany idealnej (patrz punkt 4.3). Obowiązek zwrotu i ryzyko związane z wymianą sprzętu załadunkowego zostały uwzględnione w wysokości wynagrodzenia Przewoźnika w postaci 5 % wartości zlecenia. W przypadku zawinionego braku wymiany sprzętu załadunkowego CARGONEXX naliczy za każdą europaletę opłatę w wysokości 10,00 euro, za każdą koszo -paletę (tzw. gitterbox) 75,00 euro, a za każdą paletę typu Düsseldorf 6,00 euro. Przewoźnik ma prawo udokumentować mniejszą wysokość szkody.
Jeżeli sprzęt załadunkowy otrzymany przez Przewoźnika od nadawcy jest niższej jakości niż 1a, Przewoźnik jest zobowiązany do udokumentowania tych wad jakościowych w sposób wystarczający, np. za pomocą zdjęć lub potwierdzenia od nadawcy. Przewoźnik ma również prawo odmówić przyjęcia palet o jakości niższej niż 1a.
Jeżeli Przewoźnik nie ma możliwości wymiany sprzętu załadunkowego, może zwrócić sprzęt załadunkowy do specjalnie wyznaczonych operatorów wymieniających sprzęty załadunkowe i zlecić jego zwrot na rzecz CARGONEXX. Przewoźnik musi z wyprzedzeniem uzgodnić z CARGONEXX zwrot i wybór miejsca przyjmującego sprzęty załadunkowe. Następnie Przewoźnik musi dostarczyć cyfrową kopię noty uznaniowej CARGONEXX. CARGONEXX zaakceptuje potrącenia z noty uznaniowej przez operatora przyjmującego sprzęt załadunkowy z powodu wad jakościowych tylko wtedy, gdy Przewoźnik udokumentował już w wystarczającym stopniu te wady jakościowe podczas załadunku. Jeśli Przewoźnik nie dostarczy wystarczającej dokumentacji, Cargonexx naliczy 3,50 euro za naprawę europalety. Stawka ta może się różnić w przypadku innego sprzętu załadunkowego.
Jeżeli Przewoźnik nie wymieni sprzętu załadowczego zgodnie z zasadą wymiany idealnej i nie prześle CARGONEXX dowodu dokonania wymiany sprzętu załadunkowego przez operatora wymieniającego sprzęt załadunkowy, CARGONEXX ma prawo wystawić Przewoźnikowi fakturę za wartość sprzętu załadunkowego. Wartość sprzętu załadunkowego określa się na podstawie opisanej w tym punkcie wyceny.
Przewoźnik może przedłożyć CARGONEXX dowód noty uznaniowej od operatora wymieniającego sprzęt załadunkowy w formie cyfrowej w ciągu 30 dni od terminu rozładunku, przesyłając go na platformę lub drogą elektroniczną do CARGONEXX, aby następnie otrzymać notę uznaniową na odpowiednią kwotę w ciągu następnych 5 dni roboczych. Noty uznaniowe nie będą uwzględnione po upływie 30 dni od momentu rozładunku.

5.9. Transport towarów niebezpiecznych (ADR)
„Towar niebezpieczny: W przypadku transportu towarów niebezpiecznych Przewoźnik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z usług kierowców, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z przepisem 8.2.3 ADR i w razie potrzeby posiadają ważne zaświadczenie ADR. Pojazdy muszą być wyposażone do transportu towarów niebezpiecznych w pomarańczowe oznakowanie zgodnie z przepisem 5.3.2 ADR, sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z przepisem 8.1.4 ADR oraz inne wyposażenie ochronne zgodnie z przepisem 8.1.5 ADR i instrukcje pisemną zgodnie z przepisem 5.4.3 ADR".

5.10. Listy przewozowe i dowody dostawy
Przewoźnik ma obowiązek w ciągu 24 godzin od momentu rozładunku przekazać CARGONEXX na dowód prawidłowego wykonania transportu i dostarczenia towaru dokumenty przewozowe lub inne dokumenty transportowe w formie kopii elektronicznej. Kopia elektroniczna może mieć formę skanu lub cyfrowej fotografii w czytelnej jakości odpowiednich dokumentów. Transmisja może mieć formę uploadu na platformie lub w mobilnej aplikacji CARGONEXX MOBILE APP, lub poprzez e-mail na adres freight-docs@cargonexx.de. CARGONEXX nie przyjmuje dowodów dostawy lub dokumentów przewozowych pocztą lub faksem. Dokumenty wysłane przez Przewoźnika pocztą lub faksem uważa się za nieotrzymane.
Jeżeli Przewoźnik prześle dowód dostawy lub dokumenty transportowe później niż 24 godziny po terminie rozładunku, CARGONEXX ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 euro.

5.11. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług transportowych
Świadczenie zleconych usług transportowych odbywa się za wynagrodzeniem, które zostało ustalone w momencie dojścia do skutku zlecenia transportowego zgodnie z punktem 5.1. Do każdego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania transportu, w tym opłaty drogowe oraz koszty wymiany palet. Nakłady dodatkowe zostaną zwrócone wyłącznie po ich uzgodnieniu i udokumentowaniu.
W zakresie opłat za przestój obowiązują przepisy ADSp 2017 punkt 11 („Nieprzestrzeganie terminów załadunku i rozładunku, opłata za przestój”). Opłata za przestój wynosi 55,00 euro za godzinę i będzie naliczana proporcjonalnie do długości.

5.12. Terminy płatności i potrącenia
Termin płatności wynosi pięć dni roboczych od dnia otrzymania faktury i pomyślnej weryfikacji dokumentów przewozowych. Jeżeli dokumenty przewozowe nie są kompletne lub czytelne, lub jeżeli inne kwestie dotyczące transportu nie są wyjaśnione, termin płatności rozpoczyna się dopiero od momentu wyjaśnienia wszystkich nierozstrzygniętych kwestii. CARGONEXX dąży do uregulowania wszystkich należność lub wystawienia noty uznaniowej w ciągu 48 godzin od otrzymania dokumentów przewozowych. Prawo Przewoźnika do ustanowienia zastawu jest wykluczone. Prawo do zatrzymania obowiązuje tylko w sytuacji, gdy zostało uznane lub stwierdzone prawomocnie. Poza przypadkami określonymi w § 354 a HGB przelew wierzytelności z tytułu frachtu przez Przewoźnika na rzecz osób trzecich wymaga wcześniejszej zgody firmy CARGONEXX.

5.13. Zakaz zamieszczania zleceń transportowych na giełdach transportowych
Przewoźnikom jednoznacznie zabrania się
* umieszczania zapytań transportowych publikowanych na Platformie na giełdach transportowych lub innych platformach pośredniczących,
* umieszczania zleceń transportowych zawartych z firmą CARGONEXX na giełdach transportowych lub innych platformach pośredniczących.
Naruszenie powyższego zakazu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem bez konieczności wystosowania wcześniejszego upomnienia przez CARGONEXX.

5.14. Pracownicy wykwalifikowani, przepisy dotyczące płacy minimalnej
Przewoźnik będzie angażować do realizacji zlecenia transportowego wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, którzy w dostatecznym zakresie posługują się językiem niemieckim lub angielskim w mowie i piśmie.
Ponadto Przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania względem CARGONEXX właściwych przepisów ustawowych w zakresie płacy minimalnej (niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej Mindestlohngesetz, dalej „MiLoG”).
Obowiązują również przepisy § 7 b niemieckiej Ustawy o towarowym transporcie drogowym Güterkraftverkehrsgesetz, dalej „GüKG” („Angażowanie do pracy pracowników wykwalifikowanych, zatrudnionych na odpowiednich warunkach”) oraz przepisy ADSp 2017 punkt 32 („Compliance”).

5.15. Prawidłowe wyposażenie pojazdów
Przewoźnik odpowiada za prawidłowe wyposażenie pojazdów. Punkt 4.2 ADSp 2017 stosuje się odpowiednio. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić stałą dostępność pojazdów angażowanych do wykonywania zlecenia transportowego.
Przewoźnik wyposaży swoje pojazdy, ew. ich kierowców, w sprzęt elektroniczny (np. smartfony lub tablety z funkcją robienia zdjęć, na których – jeżeli funkcja ta będzie dostępna – została zainstalowana aplikacja internetowa).

5.16. Wypowiedzenie zlecenia transportowego przez Cargonexx
W przypadku wypowiedzenia zlecenia transportowego stosuje się § 415 HGB.

5.17. Odpowiedzialność
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, w szczególności §§ 425 i dalszymi HGB. Pomijając § 431 ust. 1 HGB, odpowiedzialność w przypadku utraty lub uszkodzenia przesyłki ogranicza się do wysokości 40 specjalnych praw ciągnięcia za kilogram masy brutto.
W przypadku międzynarodowego przewozu towarów, do których ma zastosowanie Konwencja CMR, przewoźnik ponosi odpowiedzialność w razie całkowitej lub częściwowej utraty lub uszkodzenia przesyłki, czy opóźnienia w jej dostawie zgodnie z przepisami Konwencji CMR.

Odpowiedzialność firmy CARGONEXX jako Zleceniodawcy jest ograniczona zgodnie z punktem 29 ADSp 2017 we wskazanych w nich przypadkach do kwoty 200.000,00 euro za każde zdarzenie szkody.

6. Szczególne obowiązki użytkowników

6.1. Wymagane zezwolenia i ubezpieczenia
Przewoźnik oświadcza, że w momencie zawierania Umowy o korzystanie z platformy dysponuje ważnym zezwoleniem na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (zezwolenie GüKG, licencja UE lub zezwolenie CEMT) i że zawarł ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 7 a GüKG. Zobowiązuje się on do posiadania zezwoleń oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie obowiązywania Umowy o korzystanie z platformy. W momencie podjęcia współpracy oraz w przypadku, gdy dostępne będą nowsze dokumenty, Przewoźnik prześle na Platformę cyfrową kopię aktualnego zezwolenia oraz ubezpieczenia OC. Ponadto Przewoźnik będzie niezwłocznie informować o wszelkich zmianach, w szczególności o przedwczesnym wygaśnięciu zezwolenia i ubezpieczenia. Firma CARGONEXX ma prawo w każdej chwili żądać kopii zezwoleń / ubezpieczeń, które Przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie okazać.
W przypadku braku ważnego zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy będzie można realizować wyłącznie transporty o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Przewoźnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie w momencie dokonywania rejestracji na Platformie poprzez potwierdzenie odpowiedniego oświadczenia.

6.2. Prawo firmy CARGONEXX do otrzymywania informacji i przeprowadzania kontroli
Przewoźnik wyraża zgodę, by firma CARGONEXX mogła sprawdzić, czy Przewoźnik wypełnia przedmiotowe zobowiązania, w szczególności, czy zostały dostarczone i są dostępne cały czas wymagane zezwolenia, ubezpieczenia oraz dopełnione inne ustawowe obowiązki, poprzez wgląd w dokumentację firmową Przewoźnika w siedzibie firmy lub poprzez zlecenie wykonania kontroli przez osobę trzecią zobowiązaną do zachowania tajemnicy służbowej (doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, adwokata/radcę prawnego). W przypadku wykrycia w wyniku kontroli nieprawidłowości skutkujących naruszeniem umowy, Przewoźnik ma obowiązek zrekompensować koszty i szkody powstałe w ten skutek po stronie CARGONEXX. Jeżeli pracownicy lub osoby, którym powierzono wykonanie zlecenia, nie posiadają wymaganych kwalifikacji, firma CARGONEXX ma prawo natychmiast zażądać, by do wykonywania zlecenia zostali przydzieleni inni pracownicy lub osoby działające na zlecenie.

7. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z platformy
Umowa o korzystanie z platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez obie Strony przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej.
Zlecenia spedycyjne i/lub frachtowe, które zostały już udzielone, nie będą podlegać wypowiedzeniu; również po ustaniu obowiązywania Umowy o korzystanie z platformy należy je wykonać zgodnie z postanowieniami umowy.
Po ustaniu Umowy o korzystanie z platformy Użytkownik nie będzie miał dłużej prawa do korzystania z danych ani aplikacji internetowych udostępnionych przez firmę CARGONEXX.
Obie Strony mogą wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnego powodu. Ważne powody w rozumieniu niniejszej umowy to w szczególności, ale nie wyłącznie:
* brak lub spóźnione poinformowanie firmy CARGONEXX przez Przewoźnika o wygaśnięciu ewentualnych zezwoleń / ubezpieczeń lub pozwoleń;
* brak spełnienia wymagań i warunków wynikających z umów transportowych po uprzednim pisemnym upomnieniu wystosowanym przez firmę CARGONEXX;
* naruszenie obowiązków kardynalnych, w szczególności przepisów ustawy o płacy minimalnej, czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku kierowców lub innych przepisów socjalnych dotyczących zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

8. Ochrona danych
Firma CARGONEXX zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych. W związku z tym odsyła się w szczególności do przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Odpowiedzialność za korzystanie z platformy
Firma CARGONEXX oświadcza, że Platforma nadaje się do korzystania z niej w sposób podany w punkcie 1. Firma CARGONEXX nie odpowiada za szkody powstałe na skutek utraty danych, błędów w transmisji lub w inny sposób w wyniku wadliwego oprogramowania. Dotyczy to również szkód, do których doszło na skutek postępowania lub użytkowania Platformy przez innych Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem. Za te szkody odpowiadają wyłącznie Użytkownicy. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w punkcie 4 OWH (zlecenia spedycyjne) oraz w punkcie 5 OWH (zlecenia transportowe) mają w swoim zakresie pierwszeństwo.

10. Zmiany OWH
Firma CARGONEXX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych OWH, np. gdy wymagać tego będą faktyczne lub techniczne zmiany usługi. CARGONEXX będzie informować Użytkownika terminowo o planowanych zmianach z przynajmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wprowadzane zmiany w tym terminie. W przypadku odmowy na zmiany firma CARGONEXX będzie mogła wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o korzystanie z platformy ze skutkiem na koniec miesiąca oraz wykasować jego konto użytkownika. Pojedyncze zlecenia, które zostały już udzielone, nie będą objęte wypowiedzeniem i również po ustaniu Umowy o korzystanie z platformy należy je wykonać zgodnie z postanowieniami umowy oraz OWH, które obowiązywały w momencie zawierania umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu na dokonanie zmian w powyższym terminie, zmienione warunki korzystania z Platformy uznaje się za zaakceptowane. Firma CARGONEXX poinformuje Użytkownika w momencie powiadamiania go o planowanych zmianach o przysługującym mu prawie do odmowy wprowadzenia zmian i skutkach prawnych w przypadku skorzystania / nieskorzystania z prawa do odmowy.

11. Prawo właściwe, właściwość sądowa, pozostałe kwestie
Wszystkie umowy zawierane pomiędzy stronami, w szczególności umowy transportowe, umowy spedycyjne i umowy składowe oraz ich realizacja podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między stronami jest sąd w Hamburgu, o ile przepisy ADSp 2017 lub Konwencja CMR nie określa innej właściwości sądu. Obowiązują ustawowe terminy przedawnienia. W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych OWH stanie się w części lub całości nieskuteczne, nie naruszy to prawnej skuteczności pozostałych postanowień.


(04/2019)